galaxians
[fpga-games] / galaxian / build_roms
1 #!/bin/sh
2 set -x
3
4 ./romgen/romgen roms/1h.bin GALAXIAN_1H 11 l r e >roms/galaxian_1h.vhd
5 ./romgen/romgen roms/1k.bin GALAXIAN_1K 11 l r e >roms/galaxian_1k.vhd
6 ./romgen/romgen roms/7l GALAXIAN_7L 11 l r e >roms/galaxian_7l.vhd
7 ./romgen/romgen roms/galmidw.u GALAXIAN_U 11 l r e >roms/galaxian_u.vhd
8 ./romgen/romgen roms/galmidw.v GALAXIAN_V 11 l r e >roms/galaxian_v.vhd
9 ./romgen/romgen roms/galmidw.w GALAXIAN_W 11 l r e >roms/galaxian_w.vhd
10 ./romgen/romgen roms/galmidw.y GALAXIAN_Y 11 l r e >roms/galaxian_y.vhd
11 ./romgen/romgen roms/6l.bpr GALAXIAN_6L 5 b r e >roms/galaxian_6l.vhd
12
13 #./romgen mc_wav_2.bin GALAXIAN_WAV 18 l r e >roms/galaxian_wav.vhd
Impressum, Datenschutz